اصول کاري /

براي عمل به ارزشهاي خود، اين چند اصل را دنبال مي کنيم

رعايت قوانين و استاندارهاي اخلاقي

بوستان سنگ سپاهان پي تامين کنندگان بالقوه است تا باهم سکان هدايت آينده را در دست گيرند بوستان سنگ سپاهان بعنوان پيشگام جهاني فراوري در عرصه جديدي از توسعه محصولات، فرهنگ سازماني و مشارکت فعال در جامعه جهاني نهاده است. در راستاي تحقق اين اهداف، از اهميت بنا نهادن روابط با تامين کنندگان تراز اول جهان و برخورداري از حمايت هاي تمام و کمال آنها بخوبي آگاهيم.

احترام گذاشتن به مشتريان و کارکنان

ما بعنوان مسئولين فروش و تدارکات بوستان سنگ سپاهان ، از حياتي بودن نقش خود جهت ارتقاي ارزش براي مشتريان آگاهيم و اين مسئوليت خطير را مي پذيريم. ما براي انجام هرچه بهتر اين ماموريت مهم، صداقت و درستي را سرلوحه تمام روابط کاري خود با تامين کنندگان قرار داده و سعي داريم بدين ترتيب زمينه رشد و شکوفايي مشترک را ايجاد کنيم. ما همچنين از قوانين، مقررات و آيين نامه هاي حاکم بر فعاليتهاي کاري خود آگاهيم و از آنها تبعيت مي کنيم.

ارتباط با شرکاي تجاري جديد

بوستان سنگ سپاهان در پي تامين کنندگان بالقوه است تا باهم سکان هدايت آينده را در دست گيرند بوستان سنگ سپاهان بعنوان پيشگام جهاني فراوري در عرصه جديدي از توسعه محصولات، فرهنگ سازماني و مشارکت فعال در جامعه جهاني نهاده است. در راستاي تحقق اين اهداف، از اهميت بنا نهادن روابط با تامين کنندگان تراز اول جهان و برخورداري از حمايت هاي تمام و کمال آنها بخوبي آگاهيم.